Wie postzegels verzamelt publiceert ook weleens een artikel over zijn of haar onderwerp. PhilaNed biedt de mogelijkheid om jouw artikel ook online te publiceren. Graag met vermelding van het oorspronkelijke tijdschriftnummer maar ook niet eerder gepubliceerde artikelen zijn welkom. De enige voorwaarde waaraan de inzender moet voldoen is verklaren dat hij/zij de auteur is, hij/zij eigenaar is van het materiaal en de tekst zijn/haar intellectueel eigendom is.  Geniet  en/of download de artikelen of stuur zelf een artikel op.