www.philaned.nl

Een website is nooit af - A website is never finished

De structuur van Philaned is inmiddels gereed en gevuld met interessante voorbeelden van online postzegeltentoonstellingen, artikelen, maar ook presentaties en video’s. Sinds kort heeft Philaned een blog. Het is de bedoeling om wekelijks een tekstje over een willekeurig filatelistisch onderwerp met een afbeelding te publiceren.

The Philaned structure is now complete and filled with interesting examples of online stamp exhibitions, articles, as well as presentations and videos. Recently Philaned started a blog. The intention is to publish a text on a random philatelic subject every week.

Het bouwen van een website is één, maar het onderhouden van een website is twee. Iedereen die postzegels verzamelt kan een bijdrage leveren aan PhilaNed. Philaned is niet gebonden aan een vereniging of organisatie. De site is tweetalig en ook buitenlandse verzamelaars kunnen een bijdrage leveren. Philaned is erop gericht om hun bijdrage online te presenteren.  Dat kan een artikel, presentatie, video, tentoonstellingskader zijn maar ook iets heel simpels zoals een bijzonder poststuk met een korte toelichting of een foto van een interessante zegel uit uw thematische verzameling met een korte tekst over dat thema. Gewoon een email naar info@philaned.nl

Kort samengevat: U heeft uw verzameling, Philaned heeft de kennis en samen plaatsen we uw verzameling online.

Building a website is one thing, but maintaining a website is two. Anyone who collects stamps can contribute to PhilaNed. Philaned is not tied to any association or organization. The site is bilingual and foreign collectors can also contribute. Philaned aims to present their contribution online. This can be an article, presentation, video, exhibition framework, but also something very simple such as a special postal item with a short explanation or a photo of an interesting stamp from your thematic collection with a short text on that theme. Just an email to info@philaned.nl

In short: You have your collection, Philaned has the knowledge and together we put your collection online.

Blog